હળવુ

સુરજ ઉગતા ની સાથે આકાશ હળવુ થઇ ગયુ,
આકાશ પર અજવાળુ થતા દુનિયા હળવી થઇ ગઈ,
દુનિયા પર પ઼કાશ રેલાતા માનવી હળવા થઇ ગયા,
માનવી હળવા થઇ ગયા તો કામ પર લાગી ગયા,
કામ કરીને પૈસા મળતા પેટ હળવુ થઇ ગયુ,
પેટ મા ખોરાક નાખતા મન હળવુ થઇ ગયુ,
મન હળવુ થઇ જતા દિલ હળવુ થઇ ગયુ,
દિલ હળવુ થઇ ગયુ તો “આખુ જગત જીતાઈ ગયુ”.

Advertisements
  1. was it written by you? i think gujju poems, you should post in gujarati only, otherwise reader won’t feel the actual touch… was nice though;) keep it up

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: